Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z "Klauzulą informacyjną dla klientów" przedstawiającą politykę KOLTEX BM Sp. z o.o. w Krakowie w zakresie realizacji celów RODO

Klauzula informacyjna dla klientów

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wg art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako "RODO" niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i ich pracowników (dalej łącznie zwanych jako
  "Klient") jest KOLTEX BM Sp. z o.o. działająca pod adresem: 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 45,
  zarejestrowana w KRS pod numerem 0000238157, NIP: 6782955844, REGON: 120080865.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane na następujących podstawach prawnych
  i w następujących celach:

  1. dla potrzeb realizacji procesu sprzedaży i wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
  2. dla potrzeb realizacji procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. dla potrzeb archiwizacji (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, które są prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6, ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Klientów będą przekazywane wyłącznie firmom spedycyjnym oraz operatorom pocztowym, w przypadku gdy dostawa/odbiór/wysyłka będzie realizowana przez te podmioty na rzecz danego Klienta.
 4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez następujące okresy:

  1. dane dot. realizacji procesu sprzedaży - przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
  2. dane dot. realizacji procesu reklamacji - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
  3. w celach archiwalnych - przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 5. Klient posiada prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprawdzenia, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania i przenoszenia jego danych.
 6. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych
  w dowolnym momencie.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania
  uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.
  Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.